Alcatel 3HE00314BC 7450 ESS 7 slot AC 200G Bundle - non-redundant SFM2- 200, non-redundantAC (1 x AC PEM, 1 x AC PSU), High Flow Fan Tray, Fan Filter. INCLUDES: 3HE01172AA (1), 3HE00387BA (1), 3HE00187AA (1)

Alcatel 3HE00314BC